พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ EAFONS 2020

12 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 23rd East Asian Forum of Nursing Scholars (EAFONS) เรื่อง Advancing Nursing Scholars in the Era of Global Transformation and Disruptive Innovation โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน คุณวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2563 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการการพยาบาลเอเชียตะวันออก (The East Asian Forum of Nursing Scholars) นี้เป็นการประชุมครั้งที่ 23 โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปีจัดจากสมาชิกจำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์ ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 1,300 คน จาก 26 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ เนปาล โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ เกาหลีเหนือ สวีเดน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ตุรกี หมู่เกาะรอบนอกของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เวียดนามและ ไทย ประกอบด้วย นักวิชาการพยาบาล นักวิจัยทางการพยาบาล นักศึกษาปริญญาสาขาพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรทางสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการทางการพยาบาล นักวิจัยทางการพยาบาล และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงานวิชาการ และประสบการณ์ทั้งทางด้านการศึกษา การวิจัย และ การปฏิบัติการพยาบาลร่วมกันในประเด็น Global Transformation และ Disruptive Innovation รวมถึงเพื่อพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือสำหรับนักวิชาการ นักวิจัยทางการพยาบาล และการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลในการสร้างองค์ความรู้ และ วิจัยทางการพยาบาลเพื่อความเป็นเลิศในด้านการศึกษาระดับปริญญาเอกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
แกลลอรี่