นักวิจัยและนักเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัส Monkeypox ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

3 สิงหาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ดร.ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ (นักวิจัย ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา),น.ส.สุนิสา บุตรเพ็ชร และ น.ส.นิตยา รอดรัตน์ (นักเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory) ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัส Monkeypox ด้วยเทคนิค Real-time PCR ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่