อาจารย์และนศ.สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เข้าร่วมโครงการ Speech Camp ครั้งที่ 1

9 มิถุนายน 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ Speech Camp ครั้งที่ 1 "Speech Camp for Children with Cleft Lip and/or Palate" เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเป็นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ในในการคัดแยกปัญหาทางภาษา การพูด และการได้ยิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการฝึกพูดให้กับผู้ป่วย ทําการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ตนเอง จัดโดย ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมทองกวาว สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่