เพื่อพ่อ...เด็กหอ...ขออาสา โครงการ The Dorm’s Diary ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี่ season 2 ตอน Let’s clean our heart (วัดฝายหินถิ่นเลื่อมใส คลีน ใจด้วยมือเรา)

15 ตุลาคม 2562

สำนักงานหอพักนักศึกษา


สำนักงานหอพักนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามโครงการ The Dorm’s Diary ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี่ season 2 ตอน Let’s clean our heart (วัดฝายหินถิ่นเลื่อมใส คลีน ใจด้วยมือเรา) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ที่นักศึกษาได้ดำเนินการร่วมกัน ได้แก่ การทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณบันไดนาค วิหาร ศาลาวัด ลานด้านหน้าห้องน้ำ ภายในห้องน้ำ และบริเวณลานเครื่องเล่นเด็ก ให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนาอันจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ


กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้เป็นจิตอาสาที่จะทำประโยชน์ให้ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อพัฒนาให้สังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

แกลลอรี่