อบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีด้วยบอร์ด สมองกลฝังตัว”

13 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีด้วยบอร์ด สมองกลฝังตัว” เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการประยุกต์ใช้งานบอร์ด สมองกลฝังตัวเพื่อเป็นการแก้ปัญหาหรือสร้างเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตรแผนการเรียน IDT (Intensive Design and Technology Program) โรงเรียนสารภีพิทยาคม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน อีกทั้งเป็นการต่อยอดสู่การเป็นนวัตกรในอนาคต เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาอัจฉริภาพ ด้านนวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยี (ห้อง 321 อาคารปาริชาต) โรงเรียนสารภีพิทยาคม
แกลลอรี่