มช. จับมือ ดิ เอสเคิร์ฟ มุ่งเป้าพัฒนานักศึกษา บุคลากร เพิ่มทักษะด้าน IT

22 สิงหาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายพุทธรักษ์ มูลเมือง ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยี บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร ร่วมกัน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงาน Google (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
              บันทึกข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกันในวันนี้ มีวัตุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมให้กับนักศึกษาและบุคลากร อาทิ การจัดการโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูล การตลาดเชิงดิจิทัล หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินงาน ตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพโดยยึดถือประโยชน์ของหน่วยงานทั้งสองเป็นหลัก โดยบริษัท ฯ จะให้การสนับสนุนแหล่งข้อมูล อุปกรณ์เทคโนโลยี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเอง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะให้ความร่วมมือในการส่งนักศึกษาและบุคลากรเข้ารับการอบรมตามตารางกิจกรรม โดยจะได้นำเทคโนโลยีและกระบวนการไปใช้ รวมทั้งนำเสนอผลงานที่ได้รับจากการพัฒนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนต่อไป โดยในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะขยายการดำเนินกกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับยังส่วนงานวิชาการอื่นๆ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเป็นส่วนเสริมหนึ่งของกระบวนวิชา เพื่อเพิ่ม Competency ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกต่อไป
 

ภาพประกอบข่าว : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่