ต้อนรับดูงาน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบํารุง

17 มีนาคม 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบํารุง ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี โดยมีนักศึกษา เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 17 มีนาคม 2564