พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง Shenyang Talent Innovation Institute Federation ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 สิงหาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ Mr. Shifeng Guan ประธาน Shenyang Talent Innovation Institute Federation ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง Shenyang Talent Innovation Institute Federation ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการรับนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ Mr. Xiao Sun ผู้ประสานงานต่างประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง VDO Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
แกลลอรี่