วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช.ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

30 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อ (1) รับการประเมินคุณภาพองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx และยืนยันผลการดำเนินงานของส่วนงาน (2) ค้นหาศักยภาพของส่วนงาน ความเข้าใจในตนเอง ศักยภาพของทีมและส่วนงาน รวมถึงสถานการณ์ของส่วนงาน (3) เพื่อรับข้อเสนอแนะและแนวทางการผลักดันให้มีการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมจัดในรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุม ICB1313 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ดังนี้ (1) ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ คณะแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ (2) ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ (3) รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ (4) รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
รูปแบบการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่
(1) การนำเสนอผลการดำเนินงานโดยทีม Senior Leader ของวิทยาลัยฯ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
(2) ทีมผู้บริหารที่เป็น Senior Leader เข้ารับการสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเป็นองค์กรนวัตกรรม
(3) ทีมผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลรับฟังผลการตรวจประเมิน ซึ่งจะได้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาองค์กร (Improvement Plan) ต่อไป
แกลลอรี่