คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. จัดงานเสวนา "2022 SEC Capital Market Regional Seminar "

5 กันยายน 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในชื่องาน "2022 SEC Capital Market Regional Seminar " นำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการเพื่อให้ความรู้ใหม่ๆทางด้านการเงินและบัญชี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยมีการเปิดสัมมนาทางวิชาการโดย คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภูนิมานันท์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการบรรยายพิเศษโดยคุณ สิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. ในหัวข้อ “พัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อรูปแบบการระดมทุนในตลาดทุนไทย” และการเสวนาหัวข้อBrand New Wind- Impact of Fintech on Financial and Academic Sectors โดยวิทยากร
ดร. กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการสายงาน Corporate Strategy and Innovation Division ธนาคารกสิกรไทย
,รองศาสตราจารย์ ดร. คณิสร์ แสงโชติ อาจารย์ประจำ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และคุณวีรกร สายเทพ Digital Construction Directorบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ร่วมถึงการนำเสนอผลงานการวิจัยในหัวข้อต่างๆ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักงาน กลต และ Chiang Mai University Business School
ข้อมูลโดย : https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs05092022/
แกลลอรี่