วิศวฯ มช. หารือแนวทางการรับนักศึกษาฝึกงานร่วมกับ บริษัท แซม พรีซิซั่น (ประเทศไทย) จำกัด

1 มีนาคม 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ และรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ พร้อมด้วยคณาจารย์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณิศวร์ ดีทายาท อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิโรตม์ คุณกิตติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ อาจารย์ ดร.ปณิดา ธารารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท แซม พรีซิซั่น (ประเทศไทย) จำกัด คุณวนาพร ผ่องศิริ (Head of HR Department) และคุณเรณู ไพรพฤกษ์ (Asst. HR Manager) ในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าฝึกงาน รวมไปถึงโอกาสในการรับเข้าทำงานกับทางบริษัท แซม พรีซิซั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่