ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

1 กรกฎาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบผลการดำเนินการบริหารจัดการ และการพัฒนางานของคณะเศรษฐศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้อง ECB3203 ชั้น 2 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ (อาคาร 3) คณะเศรษฐศาสตร์   ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่