การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program)

19 มีนาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) เพื่อให้ผู้บริหารส่วนงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางหลักการ การบริหารในด้านการเงิน/การคลัง/พัสดุ ด้านบุคลากร ด้านแผนงาน ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริหารความขัดแย้ง ด้านกฎหมายการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดตั้งและการดำเนินงานขององค์กรในรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารระหว่างผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารใหม่จึงมีความสำคัญและความจำเป็น อันจะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการบริหารทั้งในด้านหลักการบริหารและการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาหรือแนวทางการจัดการแก้ไข และป้องกันปัญหาในเชิงรุก เพื่อให้การบริหารองค์กรของผู้บริหารส่วนงานเป็นไปอย่างราบรื่น และผู้บริหารส่วนงานสามารถนำความรู้มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์กรของตน
โดย มีการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารงานบุคคล” โดยมี ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ และผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่