นักศึกษา ป.โท คณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ Mary Lister McCammon Summer Research Fellowship 2024

3 กรกฎาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

     นางสาวจุติยาคุณ ศรีโสภาพ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการวิเคราะห์เชิงลึก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ "Mary Lister McCammon Summer Research Fellowship 2024" ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 - 8 กันยายน พ.ศ. 2567 ณ Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, Imperial College London, United Kingdom
แกลลอรี่