วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่องาน “ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

22 เมษายน 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่องาน “ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล รองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 “ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. - 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ (ลานหญ้าเขียว) ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ของงาน คือ เพื่อแสดงความเคารพนอบน้อมแก่ผู้อาวุโสตามประเพณีของไทย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสังกัดวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และเพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจตลอดในการทำงาน
แกลลอรี่