สรุปผลงานนักเรียนตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มช. ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

18 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์

          มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ร่วมกับสถาบันต่างๆ จัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้ทัดเทียมนานาประเทศ อีกทั้งเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตลอดจนพัฒนาครู อาจารย์ให้มีโอกาสฝึกฝนประสบการณ์การจัดอบรมและพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดกำหนดการแข่งขัน ดังนี้ คือ
สาขาคณิตศาสตร์ 16th TMO จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาคอมพิวเตอร์ 15th TOI จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาเคมี 15th TChO จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขาชีววิทยา 16th TBO จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สาขาฟิสิกส์ 18th TPhO จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาดาราศาสตร์ 15th TAO จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ผลการแข่งขันปรากฎว่า นักเรียนตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันในทุกสาขา ประกอบด้วย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นายคณิน วงศ์รินทราเมธี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เหรียญทองแดง
นายณัฐชนน อินตาทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เหรียญทองแดง
นายชัยวัฒน์ งามสัตตบุษย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เหรียญเงิน
เด็กชายภีศเดช ฉัตรบริรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เหรียญทองแดง


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
นายธีรดนย์ ไทยยันโต โรงเรียนดาราวิทยาลัย เหรียญทองแดง
นายปณชัย ชมใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญทองแดง
นายบางกอก วาณิชยานนท์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เหรียญทองแดง
นายณัฐนภนต์ บำรุงศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ
คะแนนสูงสุดภาคเหนือ


สาขาวิชาเคมี
นางสาวภาวรินทร์ นิวัฒนนันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เหรียญทองแดง
นายพิศิษฐ์ ปลูกปัญญา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญเงิน
นายณรัชด์ มานะสัมพันธ์สกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญเงิน และรางวัลคะแนนรวม สูงสุดประจำภูมิภาค (ภาคเหนือ)
นายชุติพนธ์ บุญนำมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เหรียญทองแดง
นายวรเมธ เศรษฐ์ชัยยันต์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เหรียญเงิน


สาขาวิชาชีววิทยา
นายสิรวิชญ์ เปาอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เหรียญทอง
นายธนภัทร สีมาขจร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญเงิน
นางสาวนิรัชพร เดชพุทธวัจน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญทองแดง
นายกฤศณัฏฐ์ ศิริภคพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญทอง
นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง พรสัมฤทธิ์โชค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญทอง
นายณัฐนภัส คำชมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เหรียญเงิน


สาขาวิชาฟิสิกส์
เด็กชายธัญกร ยันตรศาสตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญทองแดง
นายเดชาวัต เรืองสังข์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญทองแดง
นายณัฐภัทร เมืองโคตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เหรียญทองแดง
นายจุลยุทธ ยุวรังสิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เหรียญทองแดง


สาขาวิชาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญทอง, คะแนนภูมิภาคสูงสุด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน และขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนเองให้ก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น

โดยหลังจากนี้ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้มีโอกาสเข้าค่ายเพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันในระดับนานาชาติของแต่ละสาขาวิชาต่อไป

แกลลอรี่