การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

18 มกราคม 2566

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

นักวิจัยหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ปรึกษาโครงการฯ จัดการประชุม Focus Group ครั้งที่ 1 ร่วมกับ Mtec และ บพค.

          ด้วย หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ปรึกษาโครงการ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากําลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมหรือ บพค. ในการดำเนินการโครงการฯ โดยมี รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ และ ดร.เอกพร นวภานันท์ นักวิจัยหน่วยวิจัยฯ ร่วมจัดงาน การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้ โครงการ ศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

           โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อํานวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากําลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.กิติกร. จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานคณะผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วย ท่านคณะผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยีด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนากำลังคน/งานวิจัยในการสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำลังคนก๊าซเรือนกระจกและเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก และร่วมให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 (NXPO) ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

แกลลอรี่