คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB) ดำเนินการทำ 3D Scan เก็บข้อมูลอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

15 พฤศจิกายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB) ดำเนินการทำ 3D Scan เก็บข้อมูลอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นต้นแบบในการทำแบบจำลองสารสนเทศ (BIM MODEL) ภายใต้โครงการนวัตกรรมต้นแบบอาคารเรียนประหยัดพลังงาน ปลอดฝุ่นเพื่อสุขภาวะที่ดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ยังได้จัดการบรรยายพิเศษในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ "การบรรยายการทำ 3D SCAN เก็บข้อมูลอาคาร เพื่อเป็นต้นแบบในการทำแบบจำลองสารสนเทศ (BIM MODEL)" โดยมีคุณศิริพร เลิศอภิรังษี เจ้าหน้าที่บริหาร ทรัพยากรอาคารและบริการส่วนกลาง TTB กล่าวแนะนำการบรรยายพิเศษ และคุณจุมพล กวางอุเสน เข้าร่วมพร้อมวิทยากร ได้แก่ คุณทศพล เล็กประดับ และ คุณวิธวินท์ มหาอำนาจ ให้ความรู้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น. นอกจากนี้ยังได้จัด 3D Scan Workshop ให้แก่นักศึกษา ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2564
แกลลอรี่