ต้อนรับกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 สำนักงบประมาณ และคณะฯ

4 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคุณอมรรัตน์ ภูมิวสนะ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 สำนักงบประมาณ และคณะฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแผนดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ในด้านโครงการ Medicopolis : Chiang Mai (เวชนครเมืองนวัตกรรมการแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่), โครงการ Biopolis, Chiang Mai Medical Hub, ศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ, การบริการวิชาการแก่ชุมชนทันตกรรมพระราชทาน ปากแห่วง เพดานโหว่, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพสธ) พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ และพื้นที่การศึกษาแม่เหียะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่