ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมทบทวนตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปี 2564-2565 ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 กันยายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าเจรจาทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปี 2564-2565 ร่วมกับอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งได้หารือสอบถามถึงความชัดเจนในการนำเสนอข้อมูลประกอบการรายงานตัวชี้วัดฯ ต่างๆ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้กำลังใจและขอบคุณที่คณะเทคนิคการแพทย์มีส่วนร่วมในการผลักดันเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ของการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 10.50-11.30 น.
แกลลอรี่