นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัยภาคฤดูร้อน USTC 2024 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

3 กรกฎาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

   นางสาวสุขิตา กระแสเสน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ (แขนงวิชาฟิสิกส์ประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัยภาคฤดูร้อน USTC 2024 (2024 USTC INTERNATIONAL SUMMER RESEARCH PROGRAM) ณ University of Science and Technology of China สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนจีน

USTC International Summer Research Program >> https://ic.ustc.edu.cn/en/v7info.php?Nav_x=48
แกลลอรี่