เผยโฉมใหม่ !!! อาคารหอผู้ป่วยสังเกตอาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้บริการ สะอาด ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล

30 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

หอผู้ป่วยสังเกตอาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากปิดปรับปรุงมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ขณะนี้พร้อมเปิดให้บริการ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารตะวัน กังวานพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “หอผู้ป่วยสังเกตอาการ สังกัดงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินให้บริการระยะสั้น ภายใน 48 ชั่วโมง ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพแก่ผู้รับบริการทั้งชายและหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มผู้รับบริการที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ยังมีความเสี่ยงถึงความไม่ปลอดภัย หากให้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน มีความพร้อมในการให้บริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ และมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษา รวมถึงการประเมินอาการ ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยโรคจากแพทย์ได้ถูกต้องครบถ้วน เหมาะสม มีความปลอดภัยและพึงพอใจในการใช้บริการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างศักยภาพและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ หอผู้ป่วยสังเกตอาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหอผู้ป่วย ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารตะวันกังวานพงศ์ ชั้น 2 ในการรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมานานกว่า 30 ปี โครงสร้างภายในอาคาร รวมถึงครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ มีสภาพทรุดโทรม และเสื่อมโทรมตามกาลเวลา เนื่องจากการใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนาน และด้วยมาตรฐานการแพทย์ในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่หอผู้ป่วยดังกล่าว จะต้องได้รับการปรับปรุงทั้งโครงสร้างและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการนำโรงพยาบาลเข้าสู่การรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนสามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น และต้องขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุนทรัพย์ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุน โครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยสังเกตอาการ ในครั้งนี้”


************************

เรียบเรียง:นางสาวนันทพร ระบิน
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่