คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ให้การต้อนรับ ผู้สนับสนุนงบประมาณให้กับผู้ข้าร่วมอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

26 ตุลาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับ Dr.Stanley Fenwick, SEA Regional Coordinator และ Mr. Possawat Jorakate ผู้ประสานงาน จาก Fleming Fund Management ผู้สนับสนุนงบประมาณให้กับทางผู้ข้าร่วมอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินโครงการฝึกปฏิบัติฯ ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ การฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรแบคทีเรียทางการแพทย์และการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก (Short Course Training: “Intensive course in medical bacteriology and clinical microbiology laboratory”) ณ แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 –31 ธันวาคม 2564 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยมี เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 9 ราย เข้าร่วมอบรม
 
แกลลอรี่