มช. คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ “สุดยอด E-Learning” ระดับประเทศ

6 พฤษภาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

          วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 2 รางวัล “ชนะเลิศ” ในการประกวด “สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ Digital Content for Learning Contest ประจำปี 2022” โดย สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (E-Learning Association of Thailand) อันได้แก่

หลักสูตร “โรงเรียนผู้สูงอายุดิจิทัล เกษียณมีดี” ได้รับรางวัล “สุดยอด e-Learning เพื่อการอุดมศึกษาและผู้สูงวัย”

หลักสูตร “ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน : Skills4Life” ได้รับรางวัล “สุดยอด e-Learning เพื่อการอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

        วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับโล่รางวัลในงานมหกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ Bangkok International Digital Content Festival 2022 (BIDC2022) วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.25 น.

        หลักสูตร “เกษียณมีดี” เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพลังเกษียณสร้างชาติ: ระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานในยุคดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย และระบบสนับสนุนเชิงเทคนิคของคนรุ่นใหม่สู่การนำไปใช้ที่ยั่งยืน ประกอบไปด้วย 15 หลักสูตรย่อยที่ช่วยเตรียมความพร้อมของผู้สูงวัยตลอดจนผู้สนใจทั่วไปในการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ รองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

       หลักสูตร “Skills4Life” เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่มุ่งเติมเต็มสมรรถนะของวัยทำงานและบัณฑิตจบใหม่ให้มีความเพียบพร้อมในด้านทักษะการเข้าสังคม ด้านอารมณ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการบริหารจัดการในชีวิต หรือที่รู้จักกันว่า “Soft Skills” ผ่านการเรียนรู้เบื้องต้นจากหลักสูตรย่อย 16 หลักสูตร ที่สร้างความเข้าใจถึงการพัฒนาทักษะจำเป็นต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากทักษะจำเพาะทางวิชาชีพ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้ทั้ง 2 หลักสูตรได้“ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่นี่

เกษียณมีดี: https://www.lifelong.cmu.ac.th/medee

Skills4Life: https://www.lifelong.cmu.ac.th/skills4life

แกลลอรี่