นักศึกษา CMUBS โชว์ฟอร์มคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 10

28 มกราคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 27 มกราคม 2567 สองทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โชว์ศักยภาพคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ในการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 “Thailand Accounting Challenge 2024” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้น ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 124 ทีม จาก 66 สถาบันทั่วประเทศ โดยผลการแข่งขัน เป็นดังนี้
รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นของทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ทีมจากมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดล
และรางวัลชมเชยอีก 24 ทีม

สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกอบด้วย นางสาวณิชา พิทูรทัศน์ นางสาวจรรยพร บัวทอง นายธรรมบดินทร์ อยู่พูล และทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย ประกอบด้วย นางสาวกอบแก้ว ทรัพย์ปรีชา นางสาวณัฐธิดา โชคลัทธิธรรม และนางสาวพลอยพรรณ วันพระ โดยการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 เพื่อชิงโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี นับเป็นเวทีหนึ่งที่นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านการบัญชี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถพบปะกับเพื่อนต่างสถาบันอีกด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่