งานประชุมวิชาการ "การใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน"

5 กุมภาพันธ์ 2563

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการ "การใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับจุลินทรีย์ โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ตลอดจนการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์โดยนักศึกษา นักวิจัยและหน่วยงานต่างๆ