3.3 เลขนี้มาแรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

3 มีนาคม 2566

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป สังกัดภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
https://cmu.to/zHRvC
นักจัดการงานทั่วไป สังกัดหน่วยกิจการนักศึกษา
https://cmu.to/4bdBe
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานนโยบายและแผนฯ
https://cmu.to/ZWnSH
สอบถามเพิ่มเติม
หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944319