อบรมวิชาการกายภาพบำบัด โรงพยาบาลน่าน

25 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ จากสาขาดิจิทัลเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศิรินันท์ บริพันธกุล ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ ในโครงการอบรมวิชาการกายภาพบำบัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ 17 เรื่อง “Fall Management in Community-Dwelling Older Adult: A Physical Therapy Approach” โดยมี พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการ รพ.น่าน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกายภาพบำบัด บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาและฟื้นฟูผู้สูงอายุเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลน่าน
แกลลอรี่