ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565

26 พฤษภาคม 2565

สำนักหอสมุด

       ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว และงดให้บริการ Document Delivery (D.D.)
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565  เนื่องจากบุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


แกลลอรี่