“CMU Account” กุญแจสำคัญ ในการเข้าใช้บริการสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

“CMU Account” กุญแจสำคัญ 
ในการเข้าใช้บริการสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
นักศึกษา มช. ทุกคนจะได้รับเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในรูปแบบของอีเมล @cmu.ac.th
.
“CMU Account” ใช้ทำอะไรได้บ้าง?
- ใช้เข้าระบบลงทะเบียนเรียน (https://www.reg.cmu.ac.th/webreg/th/undergraduate)
- ใช้ Login เพื่อจ่ายค่าเทอม
- ใช้เชื่อมต่อ WiFi JumboPlus 5GHz (https://jumbo.cmu.ac.th)
- ใช้ Login เข้าใช้งาน Microsoft 365 (https://office.com)
- ใช้เข้า CMU Mail เพื่อรับข่าวสารสำคัญอย่างเป็นทางการของทางมหาวิทยาลัย (https://mail.cmu.ac.th)
- ใช้ Login เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ ITSC Corner ทุกศูนย์ (https://cmu.to/howtovdi)
- ใช้เข้าระบบประเมินการเรียนการสอน (https://sis.cmu.ac.th)
- ใช้ลงทะเบียนบัตรผ่านเข้าออก มช. (https://scmc.cmu.ac.th/login_option)
.
นอกจากนี้ ยังใช้เข้าสู่ระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีให้บริการได้อีกด้วย
.
ดาวน์โหลดคู่มือแนะนำบริการต่าง ๆ ด้าน IT ใน มช. https://cmu.to/cmuitlife
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทางออนไลน์
Fanpage: https://www.facebook.com/fanpage.itsc
Line: https://cmu.to/LineITSC
แกลลอรี่