นักวิจัย มช. สร้างโมเดลเพื่อตรวจหาโรค (จำแนกระหว่าง ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

25 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

        นายวันเฉลิม นัดดา นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ บุญเชียง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร. เอกรัฐ บุญเชียง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อ "Influenza, dengue, and common cold detection using LSTM with fully connected neural network and keywords selection"

ในงานวิจัยนี้ ทีมวิจัยได้สร้างโมเดล เพื่อตรวจหาโรคของผู้ป่วย (จำแนกระหว่าง ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออก) โดยรับข้อความที่แสดงอาการของผู้ป่วย อุณหภูมิร่างกาย อายุ เพศ และเดือนที่ผู้ป่วยรับการรักษา และใช้โมเดล Long Short-term Memory (LSTM) เชื่อมต่อกับกับ Fully Connected Neural Network นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงวิธีการเตรียมข้อมูล โดยการตัดคำที่ไม่มีความสำคัญสำหรับการจำแนกประเภท เพื่อลดความซับซ้อนของข้อมูล เพื่อป้องกันปัญหาการ overfitting

ผลการวิจัยพบว่า โมเดล Long Short-term Memory (LSTM) เชื่อมต่อกับ Fully Connected Neural Network ทำงานได้ดีกว่าแบบจำลอง LSTM และการตัดคำที่ไม่มีความสำคัญสำหรับการจำแนกประเภท ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองอีกด้วย

งานวิจัยถูกตีพิมพ์ในวารสาร BioData Mining ในปี 2022 (Q1 ISI/Scopus,Impact Factor 4.1)

สามารถอ่านบทความวิจัยได้ที่ DOI: https://doi.org/10.1186/s13040-022-00288-9
แกลลอรี่