ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์

22 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

คุณสกุล มณฑา นำทีมพัฒนาซอฟต์แวร์จากธนาคารไทยพาณิชย์
มาแบ่งปันประสบการณ์และผลงาน อาทิ scb easy, scb connect
และประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ การเตรียมตัวการเข้าฝึกสหกิจศึกษา
เพื่อเข้าทำงานกับทางธนาคารไทยพาณิชย์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตรนานาชาติ ในรายวิชา 953391 ผู้สอน อาจารย์ กิตติธัช สุตีคา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

แกลลอรี่