สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าพื้นที่ถ่ายทอดการทำขนมดอกจอก

4 สิงหาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ และ ดร.วสันต์ ภาคลักษณ์ อาจารย์และนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทีมงาน U2T for BCG ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการทำขนมดอกจอก ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อปุ๊ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ U2T for BCG ตำบลดอนแก้ว: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและส่งเสริมกลยุทธ์การตลาด
แกลลอรี่