โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใส

15 พฤษภาคม 2566

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมอบรมเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใส่ ในหัวข้อดังนี้

มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ : การบังคับใช้และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ โดย คุณอรทัย พิบูลอาลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค 5

การถ่ายทอดนโยบาย NO GIFT POLICY
แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเศรษฐศาสตร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฤทธิ์ ศิริมาตร์ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : หน่วยโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
แกลลอรี่