มช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ New Normal วันที่ 24 มกราคม 2564

13 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ได้รับรางวัลและคณะจัดงานเท่านั้น สำหรับผู้แสดงความยินดีสามารถแสดงความยินดีได้ที่คณะ หน่วยงาน


การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปี พ.ศ. 2564 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 07.39 – 11.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีสักการะ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 หลังจากนั้นมีการมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 มอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ”ประจำปี 2563 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ในปี 2563 และเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี 2563 และพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2563 รางวัลหลักสูตรดีเด่น ปีการศึกษา 2563 การมอบประกาศประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีบทบาทสูง สนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการเรียนการสอนด้านการวิจัย ด้านกิจการนักศึกษาและด้านการบริหารงานทั่วไป เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่อง และประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์วิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา อาจารย์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่น โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานและมอบรางวัลดังกล่าว

รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ตำแหน่ง รองอธิการบดี
2. ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ ตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2563

อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา สมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์

อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิยะนารถ จาติเกตุ คณะทันตแพทยศาสตร์
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง คณะวิทยาศาสตร์
3. สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม คณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ดีเด่น
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย คณะวิศวกรรมศาสตร์


นักวิจัยดีเด่น
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ คณะแพทยศาสตร์
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ คณะวิทยาศาสตร์
3. สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี คณะเศรษฐศาสตร์

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ คณะแพทยศาสตร์
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Hien Van Doan คณะเกษตรศาสตร์
3. สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี มณีจักร คณะเศรษฐศาสตร์


นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น
1. รางวัลนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบทางนโยบายสาธารณะ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุรัตน์ ตันประเวช คณะแพทยศาสตร์
2. รางวัลนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ คณะวิทยาศาสตร์


ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
1. กลุ่มด้านการบริการ ได้แก่ นางอารีย์ กุณนะ ตำแหน่ง พยาบาล ระดับ ชำนาญการ คณะแพทยศาสตร์
2. กลุ่มด้านบริหาร ได้แก่ นางสาวหรรษา เทียนทอง ตำแหน่ง พยาบาล ระดับ ชำนาญการ คณะแพทยศาสตร์
3. กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้แก่ นายณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับ ชำนาญการ คณะแพทยศาสตร์

คณาจารย์ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
1. ศาสตราจารย์ ดร. พญ.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์
2. ศาสตราจารย์ ดร.Matthew Owen Thomas Cole
3. ศาสตราจารย์ นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์

รางวัลหลักสูตรดีเด่น ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์
ระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์
ระดับปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์

การมอบประกาศเกียรติคุณ บุคลากร หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีบทบาทสูง สนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และพัฒนานวัตกรรม เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

1. ทีมพยาบาลควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โดยมี นางอารีย์ กุณนะ เป็นหัวหน้าคณะ
2. ทีมอายุรแพทย์-กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ เป็นหัวหน้าคณะ
3. คณะทำงานกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย ในการเฝ้าระวังโรคระบาด COVID-19 โดยมี นางอัจฉรา ศรีพลากิจ เป็นหัวหน้าคณะ
4. ทีมพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังโรค COVID-19 และการจัดการข้อมูลทางยุทธศาสตร์ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากโรคติดต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.กรรณิกา อินต๊ะวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะ
5. ทีมพัฒนาหน้ากาก Mask4all ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ เป็นหัวหน้าคณะ
6. ทีมพัฒนาหุ่นยนต์ CMU Aiyara และหุ่นยนต์ CMU Chang-noi คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล เป็นหัวหน้าคณะ
7. ทีมพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์กักกันเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ เป็นหัวหน้าคณะ
8. ทีมพัฒนาห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี คุณวิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ เป็นหัวหน้าคณะ

แกลลอรี่