หารือเรื่องการขออนุญาตใช้สิทธิ์งานวิจัยลูกชิ้นปลาโปรตีนสูงเพื่อผู้สูงอายุ

16 กุมภาพันธ์ 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ ได้ประชุมหารือร่วมกับคุณณัฐสรวง สิริอมรสิทธิ์ ประธานก่อตั้งบริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด และฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เพื่อหารือเรื่องการขออนุญาตใช้สิทธิ์งานวิจัยลูกชิ้นปลาโปรตีนสูงเพื่อผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่