โครงการหลักสูตรการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) โดยใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


รายการห้องข่าว F.M.100 ช่วงวิชาการเพื่อสังคม สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ ประเด็น "โครงการหลักสูตรการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) โดยใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและนวัตกรรม" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ขอขอบคุณ สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่