อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลนักวิจัยด้านเกษตรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จากสำนักงานพัฒนาการเกษตร

15 ธันวาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

       รองศาสตราจารย์ ดร.มนพร มานะบุญ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลนักวิจัยด้านเกษตรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 

ในโอกาสเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มนพร มานะบุญ ยังได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร หัวข้อ "เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม" [AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global)] ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ และการนำเสนอผลงาน “การเพิ่มผลผลิตหนอนไม้ไผ่ เพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน และกระบวนการเพาะเลี้ยงตัวเต็มวัย ของหนอนไม้ไผ่นอกฤดูกาล” ซึ่งถือเป็น ผลงานวิจัยชิ้นแรกของประเทศไทยที่สามารถผลิตหนอนไม้ไผ่นอกฤดูกาล สร้างรายได้ให้กับชุมชน

อ่านเพิ่มเติม และดาวน์โหลด e-Book ได้ที่ : www.arda.or.th/api/component-file/image/9222/o
แกลลอรี่