ผู้รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก

11 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ "รองศาสตราจารย์" สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นทางการ และเป็นนักวิจัยที่มีผลงานได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด ใน Top 2% ของโลก (World’s Top 2% Scientists by Stanford University 2023) ในสาขา Information & Communication Technologies Subfiled1 - Bioinformatics จากผลงานการสร้างเว็บไซต์โดยใช้ AI วิเคราะห์และทำนายคุณสมบัติทางชีววิทยาของโปรตีนและเปปไทด์ เพื่อให้นักวิจัยทั่วโลกได้นำใช้ประโยชน์


แกลลอรี่