โครงการวิจัยพัฒนาสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค

12 พฤศจิกายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

จุดเริ่มต้นของโครงการนี้ เริ่มมาจากเกษตรกรมักประสบปัญหาการขาดแคลนต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพ ด้วยมีการใช้ต้นพันธุ์เดิม ๆ หมุนเวียนซ้ำทุกปี ทำให้พืชมีความอ่อนแอและมีโรคสะสมอยู่เสมอ ทำให้ต้องมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของผลผลิต โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนต้นพันธุ์ปลอดโรคโดยการนำองค์ความรู้ด้านการผลิตต้นแม่พันธุ์สตรอว์เบอร์รีปลอดโรคด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพร้อมทั้งการจัดทำระบบการผลิตต้นพันธุ์ปลอดโรคในโรงเรือนที่ทันสมัย ซึ่งสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถลดการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช เป็นการลดต้นทุน และนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและมอบผลผลิตที่ดีต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภค โดยในวันนี้ทางคณะวิจัยโครงการวิจัยพัฒนาสตรอว์เบอร์รีปลอดโรคได้นำต้นพันธุ์สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 ที่ปลอดโรคจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาปลูกทดสอบ วิจัย และประชาสัมพันธ์ แก่กลุ่มเกษตรกร อำเภอสะเมิง โดยมี พี่ชัย จักริน กาวินนะ เจ้าของไร่นภ ภูพา เกษตรกรในอำเภอสะเมิง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมทั้งบอกเล่าถึงปัญหาที่พบเจอในการผลิตสตรอว์เบอร์รีอีกด้วย
ระยะดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12

แกลลอรี่