ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ (MIC) จับมือคณะแพทย์ มช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการทำงานด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เตรียมปั้นโปรเจกต์ใหม่ พร้อมเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศร่วมกัน

4 มกราคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MIC) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในการเสริมศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการและความเป็นเลิศ โดยนำองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตร กระบวนวิชา การเรียนการสอน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การให้บริการวิชาการเพื่อ ต่อยอดและเสริมความเชี่ยวชาญระหว่างกัน พร้อมวางแผนเตรียมสร้างโครงการใหม่ในการพัฒนากระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธ์ รักษาการแทนรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ก่อนรับมอบของที่ระลึกและบันทึกภาพร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีระยะเวลาการดำเนินงาน 4 ปี โดยวางแผนต้นศักราชหน้า (พ.ศ. 2566) เตรียมปล่อย โปรเจกต์รับเสียงสะท้อนในกลุ่มผู้รับบริการของคณะแพทยศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ (VOS) เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาบริการ รวมถึงการบูรณาการหลักสูตร Med Plus เพื่อปั้นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะในด้านจัดการบริการและการบริหารงานที่มีความเป็นเลิศ ทั้งนี้ การสร้างความร่วมมือดังกล่าว นับเป็นการช่วยเสริมนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพทั้งเชิงวิชาการและการบริการสังคมในวงกว้างต่อไป

สำหรับศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) เป็นหน่วยงานภายใต้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการด้านการส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการเชิงวิชาการที่เชื่อถือได้และเกิดประโยชน์แก่สังคมพร้อมเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่