โครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ePro) ประจำปีการศึกษา 2565

9 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัด โครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ePro) ประจำปีการศึกษา 2565 (ภายใต้โครงการติววิชาการให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่