สื่อสารฯ มช. สืบสานวิถีพุทธ จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ ส่งเสริมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวนโยบาย No Gift Policy

3 พฤษภาคม 2567

คณะการสื่อสารมวลชน

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมบรรยายธรรมะ ในหัวข้อ "ทำงานอย่างไรให้ทุกข์น้อย" แสดงธรรมโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณาจารย์ บุคลากรคณะการสื่อสารมวลชน บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายธรรมะ ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน โดยมี ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“กิจกรรมบรรยายธรรมะ” ที่จัดขึ้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 21 ประกอบกับ ข้อ 17 ของระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 และโดยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตน ให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและตำแหน่งที่ดำรงอยู่ มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) สร้างความโปร่งใส รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่