CAMT CMU จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

22 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงระเบียบข้อบังคับและกฏระบียบต่างๆ ที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี กล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำระเบียบการศึกษาและระเบียบวินัยนักศึกษา อาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำระบบสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาลัยฯ และสโมสรนักศึกษาแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาและทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและนักศึกษาได้เข้าพบพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมแผนการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาสามารถชมคลิปวีดีโอแนะนำย้อนหลังได้ทาง https://www.youtube.com/channel/UCNgVtV_YtS7tcGKUXkJQSZA/featured