CAMT ร่วม MOU สถาบันการศึกษาชั้นนำในเกาหลีใต้

29 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

            วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน Software Education Center, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) สถาบันการศึกษาชั้นนำในสาธารณรัฐเกาหลี นำโดย Dr. Doo-Hwan Bae ผู้อำนวยการ Software Education Center กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ One Faculty One MOU ครั้งที่ 2 นำโดย อาจารย์ ดร. อรุษ คุณเขต ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดี อาจารย์ ดร. วันทนา อารีประยูรกิจ หัวหน้าโครงการ และคณาจารย์จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรหทัย ณ ลำพูน อาจารย์ ดร. จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร และนางสาวนริศรา เลาหพัฒนาเลิศ ร่วมเป็นตัวแทนวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์จากหน่วยงาน Software Education Center และภาควิชาคอมพิวเตอร์และการคำนวณ ร่วมเป็นสักขีพยาน
            การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการดำเนินพันธกิจซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแผนฯ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในส่วนของการสร้าง Education และ Research and Innovation Platform ระหว่างสองสถาบัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายระดับนานาชาติ (Global Partnership) แลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย และความร่วมมือด้านวิชาการอื่น ๆ รวมถึงการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในรูปแบบของการทำงานวิจัยที่ KAIST เป็นต้น โดยเฉพาะด้าน Software Engineering รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยีจากประเทศชั้นนำ เพื่อสร้างโอกาสและความแข็งแกร่งทางวิชาการ เพิ่มศักยภาพความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรทางภาคอุดมศึกษาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ SW Education Center, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) เมืองแดจอน สาธารณรัฐเกาหลี

แกลลอรี่