หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 มกราคม 2567

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
.
เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น 
หลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566
ระดับปริญญาเอก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.
และขอแสดงความยินดีกับทุกหลักสูตรที่ได้รับรางวัล 

แกลลอรี่