คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิด 2 หลักสูตร เรียนฟรี! แบบ Non-Degree "สร้างคน สร้างงาน ยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย" (รับจำนวนจำกัด) สมัครถึงวันที่ 15 ส.ค. 2565

28 กรกฎาคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิด 2 หลักสูตร เรียนฟรี !! แบบ Non-Degree ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ "สร้างคน สร้างงาน ยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย"
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรร (อว.) มีแนวนโยบายที่ชัดเจนพร้อมนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. 2580 ด้วยการพัฒนากำลังคนทางด้านการศึกษาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 โดยใช้แนวทางการสร้างกำลังคนให้พร้อมผลักดันในหลายโครงการ อาทิ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย
.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต บูรณาการกระบวนการเรียนการสอน มุ่งเน้นประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสถานที่จริง ร่วมมือกับสถานประกอบการพยาบาล และ องค์กรด้านสุขภาพในการผลิตบัณฑิตรวมทั้งกำลังคน ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา
.
โดยในปีนี้คณะฯ เตรียมเปิดหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน จำนวน 285 ชั่วโมง
2. Smart Caregiver for The Eldery care (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) จำนวน 285 ชั่วโมง
.
หลักสูตรการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
1. ผู้ที่ทำงานเป็นแกนนำสุขภาพในชุมชนและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะทางด้านการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
2. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
3. มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ระบบ Zoom
4. พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
การอบรมจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 เมื่อสำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร ผู้สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/nM7cpYjFGpvBGY2g9
(หมดเขตรับสมัครวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 หรือ ผู้สมัครครบตามกำหนด 40 คน) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565
.
หลักสูตร Smart Caregiver for The Eldery care (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 55 ปี
2. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า (ปวช.)
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
การอบรมจัดขึ้นระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อสำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร ผู้สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/fQBwGPP1zensGnnq5
(หมดเขตรับสมัครวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 หรือ ผู้สมัครครบตามกำหนด 40 คน) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คุณปรัชญาพร เจริญภักดี) โทร. 053-935033, 053-949137และ 081-9800821

แกลลอรี่