งานจัดแสดงผลงานนวัตกรรม NSP INNOVATION FAIR 2020 เชื่อมโลกแห่งอนาคต ช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม พร้อมบริการส่งเสริมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอย่างครบวงจร

5 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 ภายใต้แนวคิด Connects The Future ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2563 โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานเปิดงาน “NSP Innovation Fair 2020” ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในเชียงใหม่ และภาคเหนือ เข้าร่วมนำสินค้า เทคโนโลยีและนวัตรกรรม เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือสู่การยกระดับธุรกิจภาคเอกชนให้สามารถแข่งในระดับสากลได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันเป็นผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการเชื่อมโยงงานวิจัยกับผลผลิตภาคเอกชนสู่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ อัพเดทแนะนำธุรกิจ Startup รับฟังเสวนาการสร้างแบรนด์และการตลาดออนไลน์พร้อม Showcase แนะนำบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนืออย่างครบวงจร

งาน NSP INNOVATION FAIR 2020 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยปีนี้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ สอว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดแสดงผลงาน เป็นพื้นที่ทดสอบตลาด และสร้างการรับรู้ในการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกธุรกิจจากภาครัฐและภาคการศึกษาสู่ภาคเอกชน โดยรวบรวมผลงานนวัตกรรมชั้นนำที่รับบริการและความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจาก 7 มหาวิทยาลัย
ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาจัดแสดงกว่า 100 รายการ
แกลลอรี่