คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักวิจัยจาก Chungbuk National University ประเทศเกาหลีใต้

17 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

            เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566  ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักวิจัยจาก Chungbuk National University ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งนำโดย Prof. Dr. Beom Soo Kim จาก Department of Chemical Engineering  ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างอาจารย์และนักวิจัยของทั้ง 2 สถาบัน ตลอดจนการวางกรอบแนวทางความร่วมมือในอนาคต เช่น โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระยะสั้นของนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา รวมถึงการสนับสนุนนักวิจัยไปปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายด้านการเรียนการสอน และการวิจัยในระดับสากลต่อไป ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

แกลลอรี่