บุคลากรสำนักหอสมุดได้รับทุนสนับสนุนในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2562

3 กันยายน 2562

สำนักหอสมุด

นางอรพรรณ การคนซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และนางสาวธันทิวา ภักดีภัทรากร บรรณารักษ์สำนักหอสมุด ได้รับการคัดเลือกรับทุนสนับสนุนในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2562 จำนวน 30,000 บาท จากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดทำบทเรียนเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ประเภท Type x -MOOC รายวิชา "การเสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต" โดยได้เข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุน ในโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019) ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 

แกลลอรี่